Vsaka večja gradnja zahteva gradbeni nadzor, ki mora biti urejen z dnem, ko se začne z deli na gradbišču. Izvajamo gradbeni nadzor nad gradbenimi in inštalacijskimi deli, na vseh vrstah gradenjNadzor gradnje po dogovoru izvajamo po celotni Sloveniji. Najbolj pogosto pa nadzor izvajamo na področju osrednje Slovenije (Ljubljana in okolica), jugovzhodne Slovenije (TREBNJE in NOVO MESTO z okolico MIRNA, ŠENTRUPERT, MOKRONOG, IVANČNA GORICA in GROSUPLJE z okolico, KRŠKO, SEVNICA, BREŽICE) ter Celje.

gradbeni-nadzor-3

Opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva.

Nadzor gradnje mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Pametno je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj bi moral nadzorni sodelovati tudi že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.

V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. Če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za izvajalca oziroma nadzornika, je njegova odločitev, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil gradnjo oziroma izvajanje del in opravljanje gradbenega nadzora, prosta pod pogoji, ki jih določa zakon.

Nadzor nad gradbenimi deli je dokaj obširna dejavnost. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri katerem je pomembno zgolj pridobiti vso ustrezno dokumentacijo in zadostiti zakonodaji. V ostalih primerih  nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin, koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev in ostalih, priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Glede na želje investitorja se oblikuje obseg nadzora in definira cena. Ta pa se giblje od 1% – 5% od investicijske vrednosti projekta v odvisnosti od obsega nadzora.

Kdo lahko opravlja gradbeni nadzor?

Oglejte si seznam pooblaščenih inženirjev za izvajanje gradbenega nadzora: TUKAJ

Nadzor gradnje zajema:

  • uvedba izvajalca v delo,
  • nadzor nad kvaliteto izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
  • pregled in potrjevanje količine izvedenih del – gradbene knjige,
  • spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del po parametrih: cena, roki, kvaliteta in drugo,
  • sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov,
  • sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja,
  • sodelovanje pri primopredaji objekta naročniku.

gradbeni-nadzor

gradbeni-nadzor-2